בס"ד

שם..........................................................

מוסד.................................. .כיתה...............

זיהוי עופות טהורים וטמאים

**************************************************************

"כל צפור טהורה תאכלו"

אולם מה הסימנים להכירם?

**************************************************************

אפשר להשתמש בחוברת זו בלימודי:


1) חומש פרשיות שמיני וראה
2) תושב"ע מסכת חולין
3) הלכות כשרות
4) טבע או זואולוגיה

**************************************************************

נכתב ע"י
הרב ד"ר חיים סיימונס

תמוז תשנ"ד

© כל הזכויות שמורות לחיים סיימונס. 1994

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

***יש שואלים***

* האם עופות דורסים אוכלים את טרפם כשהוא חי?

* כמה אצבעות יש לעוף?

* האם יש לנשר זפק?

* מתי אפשר לקלף קורקבן של עוף?

* מה ההבדל בין צורת ביצי עוף טהור לבין צורת ביצי עוף טמא?

******************************************************

אין שום צורך לחשוש אם לא למדת זואולוגיה.
ניתן להבין את הנושא גם בלי ידע מוקדם.

אחרי כל ההסברים נמצאים מספר תרגילים.
מטרת התרגילים היא לעזור לך לקבל הבנה יותר עמוקה בנושא.

כדי לענות על התרגילים תזדקק לספרים הבאים:
חומש
גמרא מסכת חולין
אנציקלופדיה "אביב"
בריטניקה לנוער

******************************************************

תודה לרב ביה"ס הרב שלום הורוביץ עבור תרומתו בכתיבת החוברת.

******************************************************

דברי פתיחה

לעומת בהמות, דגים וחגבים, התורה לא נתנה סימני טהרה לעופות. אולם בשני מקומות בתורה מופיעה רשימה של העופות הטמאים.
הקושי הוא לזהות את אותם המינים האסורים על פי שמותם הרשומים בתורה, ומתוך כך לדעת המינים המותרים. חז"ל קבלו במסורת שלהם סימני היכר לעוף הטהור, אולם למרות כל הסימנים נפסק בהלכה "שעוף טהור במסורת בלבד"; כלומר שאין לאכול שום עוף שאינו מוחזק כטהור על פי מסורת היהודים באותו מקום.

הסימנים שנקבעו ע"י חז"ל הם:

כל עוף הדורס טמא הוא בודאי, ואין צורך לחפש בו סימני טהרה.

אם לעוף שאינו דורס ישנו אחד מהסימנים הללו )לא צריכים את כל שלושה(, הוא טהור:
1) אצבע יתירה
2) זפק
3) קורקבן נקלף

כמו שנראה בהמשך, הגדרת הסימנים הללו אינה כל כך פשוטה.

יש לדעת שלעוף אין מערכת עיכול כמו בני אדם או בהמות, והעיכול נעשה ע"י הזפק והקורקבן. יש קשר בין מבנה מערכת העיכול ובין סוגי המזון שהעוף אוכל: אנו יכולים לראות את הקשר לפי ההבדל בין אברי העיכול של העופות הדורסים לבין אברי העיכול של ה"צמחונים". ברשימת העופות הטמאים שמנתה התורה, לא נמצא אף עוף אחד שעיקר מזונו גרגרים או מזון צמחוני אחר.

מעניין לציין שלפי הגמרא )חולין דף ס"א עמוד א'(, לנשר אין אפילו אחד מהסימנים הללו, ולתור יש את שלושתם.

עוף הדורס ואוכל

הסימן שהעוף דורס ואוכל, הוא סימן הבא לציין דרכו של העוף באכילת טרפו. יש מספר פירושים אצל חז"ל בנקודה זאת.

בין הפירושים הם:
רש"י: אוחז את טרפו בצפרניו ומגביה מן הקרקע מה שאוכל.
רמב"ם: מניח ידו על טרפו ואוכלו.
תפארת ישראל: דורס את בעל החיים לארץ ונועץ צפרניו בו כדי לאוכל אף על פי שאינו אוכלו כשהוא חי.
רבינו תם: דורס ואוכל מחיים ואינו ממתין לטרפו עד שימות.

יש מספר עופות האוכלים זבובים, שקצים ורמשים חיים, אולם אכילת חרקים אינה נחשבת כ"דורס ואוכל".

כתוב שהשל"ה )הרב ישעיה הלוי הורוביץ( ראה פעם תרנגול הודו שדרס בעל חיים אחר, ולכן עד היום הזה, יש מצאצאי השל"ה שאינם אוכלים תרנגול הודו.

אצבע יתירה

מה הפירוש "אצבע יתירה" בהקשר של עוף טהור? על זה יש מספר פירושים אצל חז"ל, וכדי להבין אותם צריכים לעיין בצורת רגלי העוף.
לכל העופות החיים כיום על פני הארץ, אין עוף עם יותר מארבע אצבעות ברגלו. לרוב העופות יש שלוש האצבעות הנוטות קדימה ואחת אחורה, וישנם גם עופות עם שתי אצבעות קדימה ושתיים אחורה. ישנם עופות בעלי שלוש אצבעות, ובמקרה זה, כל השלוש נוטות קדימה, והאצבע האחורית חסרה. בין שלוש האצבעות הנוטות קדימה, האצבע האמצעית היא יותר ארוכה.
לאור ההסברים האלה ניגש עכשיו לברר למה התכוונו רבותינו במסירתם סימן הטהרה "אצבע יתירה".

לפי פירוש אחד אצל חז"ל, לעוף שאין לו את הסימן "אצבע יתירה" - הוא עוף:
א( בעל שלוש אצבעות בלבד או
ב( בעל שתי אצבעות הנוטות אחורה

יש פירוש אחר, לפיו ה"אצבע יתירה" שבעופות טהורים, היא האצבע האמצעית הארוכה יותר, כשבטמאים כל האצבעות שוות.

ז פ ק

הסימן השני של עוף טהור הוא מציאותו של "זפק". זפק בעוף תלוי בסוף הושט של העוף. ושט הוא צינור אשר בו עובר האוכל והוא מחובר לפה. תפקידו של הזפק הוא אחסנת מזון שבלעו העוף, וכן לרכך את גרעינים שאכל העוף, לפני שהאוכל מגיע לקורקבן.

בעופות הטהורים יש בעיקר שתי צורות של זפק. אולם בספרי טבע נמצאה צורה שלישית של הזפק, אבל זה נמצא בעוף טמא! כדי ליישב בעיה זו, חז"ל כתבו שבדרך כלל, לא נוכל לסמוך על סימן זה מפני שאין אנו בקיאים בצורת הזפק )בקשר להלכות כשרות(.

קורקבן נקלף

מפני שאין לעוף שיניים, פעולת טחינת האוכל נעשית רק ע"י הקורקבן. עובי דופן של הקורקבן תלוי בסוג האוכל הנאכל על ידי אותו סוג העוף. למשל, באוכלי זרעים, דופן הקורקבן היא יותר עבה ונקלפת בקלות רבה יותר. הקילוף צריך להיות באמצעות היד. במקרה שאפשר לקלף את הקורקבן רק בסכין, כשרות העוף בספק.

ת ר ג י ל י ם

1) עיין ברשימת העופות הטמאים בפ' שמיני ובפ' ראה, וציין את ההבדלים בין שתי הרשימות
. .......................................... ............................................................ ............................................................ ............................................................

2) מדוע לדעתך מפרטת התורה בפ' ראה את שמות הבהמות הטהורות, ולעומת זאת בעופות רושמת היא דוקא שמות הטמאים?
.................... ............................................................ ............................................................

3) בטיול שנתי הדסה וכיתתה בקרו בלול תרנגולות. היא ראתה שהתרנגולות אכלו תולעים חיים, ואמרה למורה: "אנו אוכלים תרנגולות בכל שבת ועכשיו אני רואה שהן בכלל 'דורס ואוכל'". מה לדעתך ענתה לה המורה?
............................................................. ............................................................. .............................................................

4) עוף העיט ראה ארנבת מן האויר. הוא ירד במהירות ודרס למוות את הארנבת ע"י טפריו הארוכים והחדים. בזמן שהארנבת היתה על הקרקע ורגלי העיט היו עליה, הוא אכל אותה.
כתב את התאמת הפרטים שבספור הזה לפרושים השונים שהובאו בחוברת לסימן "דורס ואוכל"
......................................... ............................................................ ............................................................ ............................................................

5) עוף החיואי ראה נחש מאויר. הוא ירד במהירות ולכד את הנחש ע"י טפריו. בזמן שהנחש היה על הקרקע, הוא אכל אותו לפני שהנחש מת. הוא גם הרים נחש קטן ואכל אותו.
כתב את התאמת הפרטים שבספור הזה לפרושים השונים שהובאו בחוברת לסימן "דורס ואוכל"
......................................... ........................................................... ........................................................... ...........................................................

6) אברהם הזמין את חברו יצחק הורוביץ לסעוד בביתו, ובמשך הארוחה הוגש תרנגול הודו. אמר יצחק "משפחתי אינה נוהגת לאכול תרנגול הודו". ממה שכתוב בחוברת זו, הסבר תשובתו של יצחק
.................. ........................................................... ...........................................................

7) א:עיין ב"בריטניקה לנוער" כרך יב, עמ' 42, ציור 8.
לפי הפירוש הראשון שכתבנו לעיל בנושא "אצבע יתירה": באיזה רגליים בציורים הללו, אפשר להגיד שיש "אצבע יתירה"?
............................ ...........................
ב: לעוף נשר, יש אצבע אחת בלבד שנוטה אחורה. מדוע זה יוצר קושיה על אותו הפירוש הראשון?
................................ ....................................................... .......................................................
ג: באותו הציור, לפי הפירוש השני שכתבנו בחוברת: באלו רגליים אפשר להגיד שיש "אצבע יתירה"?
...............................
ד: עיין במפתח בצד ימין של אותו העמוד: איזה עופות במפתח הם עופות טהורים, ואיזה מהם עופות טמאים?
........................ ........................................................
ה: מתשובותיך לתרגיל זה, תראה שלחלק של העופות שיש "אצבע יתירה" )לפי הפירוש הראשון או השני( הם עופות טמאים. האם אין זה גורם לך מבוכה? הסבר
.......................................... ........................................................

8) א: ישנו פירוש נוסף על המילים "אצבע יתירה". אותו אתה יכול למצוא בעצמך: עיין במסכת חולין דף נ"ט עמוד א', בפירוש רש"י למשנה על המילים "אצבע יתירה". מה כותב רש"י?
.................. ........................................................
ב:עיין ב"אנציקלופדיה אביב" עמ' 3708, בציור המופיע שם למטה:
מה הקשר בין האות "א" בציור ובין פירוש רש"י הנ"ל?
........ ........................................................
ג: לעוף התור אין אצבע יתירה לפי פירוש הנ"ל. האם זאת בעיה? מדוע?
........................................................ ........................................................

9) בעוף הנשר אורך האצבע האמצעית היא קצרה יחסית מאשר בעופות טהורים, למרות שהוא תמיד ארוכה משתי האצבעות האחרות. האם עובדה זאת מסייעת לסווג את הנשר בין העופות הטמאים או לאו? הסבר
. ............. ........................................................... ...........................................................

10) ברשימה בתורה של עופות טמאים מופיע "עטלף". א: עיין ב"בריטניקה לנוער" כרך יב עמ' 51.
כמה אצבעות יש לעטלף על כל רגל?
........................
ב: האם תוכל להציע הסבר לחריגות הזאת שבעטלף?
.............. ........................................................ ........................................................

11) מדוע יש קשר בין הזפק ובין עופות טהורים?
................. ..........................................................

12) עיין במסכת חולין דף נ"ו עמ' ב'. ברש"י הראשון על המשנה.
מה כותב רש"י על התפקיד של הזפק?
............................ ..........................................................

13) במציאות מצאנו שיש זפק בעוף הנשר. לפי המובא בחוברת בנושא הזפק, כיצד היו מגיבים חז"ל לממצא הנ"ל?
......................... ..........................................................

14) לעוף האוו אין זפק. אולם האווז הוא עוף טהור. הסבר מדוע זו לא סתירה?
.................................................. ..........................................................

15) רחל ותמר למדו בשיעורי טבע על הזפק. לאחר השיעור רחל אמרה לתמר: "עכשיו אני יכולה להכיר סימן אחד בעוף טהור". "לא כן", ענתה תמר. מי צדקה? הסבר
............................................ ........................................................... ...........................................................

16) עיין ברמב"ם הלכות שחיטה פרק י' סע' י"ז.
מה יש בבהמות במקום הזפק וקורקבן של העוף?
................................... ..........................................................

17) מדוע יש קשר בין עובי דופן הקורקבן ובין עופות טהורים?
.... ..........................................................

18) א: עיין ברמב"ם מאכלות אסורות פרק א' סע' י"ט. איזה סימן טהורות ראו הגאונים כסימן החשוב ביותר?
.......................
ב: לפי מה שלמדת בחוברת זו, מה לדעתך, הסיבה לדעת הגאונים?
....................................................... .......................................................

19) יאיר העובד בגן-חיות מסר קורקבן של עוף מסוים שמת ליהודה ולאפרים. הם הצליחו באמצעות סכין לקלף אותו. אמר יהודה לחברו: "למדנו בכיתה שסימן אחד של עוף טהור הוא 'קורקבן שנקלף'. לכן זה קורקבן מעוף טהור". האם צדק יהודה? הסבר
................... .......................................................... ..........................................................

20) כיצד לדעתך קביעתם של חז"ל שלנשר אין אפילו אחד מסימני הטהרה, ולתור יש הכל, עוזרת לנו לזהות את העופות הטהורים ואת העופות הטמאים?
.................................................. .......................................................... ..........................................................

21) עיין בחומש ויקרא פרק א' :
אילו עופות נקרבו על המזבח? כמה מהסימני טהרה ישנם לעופות הללו?
..........................................................

22) בקהילה אחת נאכל סוג עוף אשר קהילה אחרת אסרה. איזו הלכה מסבירה את העובדה הזאת?
......................................... ..........................................................

חידה: מה הקשר בין האותיות של המלה "צפור" והאות השני לארבעה סימני טהרה וטומאה בעופות?
.................................. ....................................................... ....................................................... .......................................................

נ ס פ ח

הפרטים הבאים יתנו לתלמידים מידע נוסף בנושא. אולם אפשר לבצע את התרגילים בלי מידע הזה.

אצל חז"ל מופיעים סימנים נוספים להכרת עופות טהורים וטמאים:

1) בזמן שמעמידים את העוף על חוט, אם חולק אצבעותיו - שתים בצד אחד של החוט ושתים בצד השני של החוט: העוף הוא טמא. אולם אם חולק אצבעותיו שלוש בצד אחד של החוט ואחת בצד השני של החוט: העוף הוא טהור.

2) בזמן שזורקים לעוף אוכל, אם העוף קולט את האוכל ישר מן האויר ואוכלו: העוף הוא טמא. אולם אם העוף מניח את האוכל בארץ קודם שיבלענו: העוף הוא טהור.

3) עוף השוכן עם עופות טמאים ודומה להם: העוף הוא טמא.

4) כל עוף שחרטומו )חוטמו( רחב וכף רגלו רחבה כשל אווז: העוף הוא טהור.

5) אם העוף מטיל ביצה ששני הראשים שלה הם חדים או שני הראשים הם כדים )עגולים(: העוף הוא טמא. אולם אם ראש אחד הוא חד והראש השני כד: העוף הוא טהור.

המשך

לתוכן

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

to view "The Collected Writings of Rabbi Dr. Chaim Simons" please click here