בס"ד

שם..........................................................

מוסד.................................. .כיתה...............

זיהוי בהמות וחיות טהורות וטמאות

**************************************************************

"כל מפרסת פרסה ושסעת שסע פרסות מעלה גרה בבהמה אתה תאכלו

מה זה מעלה גרה ומה זה מפריס פרסה שסועה?

**************************************************************

אפשר להשתמש בחוברת זו בלימודי:


1) חומש פרשיות שמיני וראה
2) תושב"ע מסכת חולין
3) הלכות כשרות
4) טבע או זואולוגיה

**************************************************************

נכתב ע"י
הרב ד"ר חיים סיימונס

אדר א' תשנ"ה

© כל הזכויות שמורות לחיים סיימונס. 1995

> * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

* יש שואלים ***

* מה ההבדל במערכת העיכול בין יונקים שהם מעלה גרה לבין יונקים שאינם מעלה גרה?

* מה משמעות הביטוי "מפריס פרסה שסועה"?

* האם ישנם הבדלים בין השיניים של יונק טהור לבין יונק טמא?

* איך מבחינים בין בהמה לבין חיה?

* האם קרניים ביונק הן סימן שהיונק הוא טהור?

******************************************************

אין שום צורך לחשוש אם לא למדת זואולוגיה
. ניתן להבין את הנושא גם בלי ידע מוקדם.

אחרי כל ההסברים נמצאים מספר תרגילים.
מטרת התרגילים היא לעזור לך לקבל הבנה יותר עמוקה בנושא.

כדי לענות על התרגילים תזדקק לספרים הבאים:
חומש עם רש"י
שולחן ערוך, אורח חיים
אנציקלופדיות וספרי טבע )המתאימים לנוע(

******************************************************

תודה לרב ביה"ס הרב שלום הורוביץ ולמורה לטבע גב' רות ויסקוט עבור תרומתם בכתיבת החוברת.

******************************************************

דברי פתיחה

אנשי הזואולוגיה עשו סיווג של כל בעלי החיים שבעולם. בסיווג זה, כל הבהמות והחיות נמצאות ב"מחלקה" הנקראה "יונקים".
מחלקת היונקים כוללת 18 "סדרות"; אחת מהן נקרא "מכפילי פרסה" )או "שסועי פרסה"(.
סדרות כוללות "משפחות"; חלק מהמשפחות בסדרת ה"מכפילי פרסה" הן טהורות - פריים )כוללים בקר וצאן( ואייליים, וחלקן טמאות - חזיריים וגמליים.

בפרשת שמיני ובפרשת ראה נמצאים שני סימנים עבור בהמות וחיות טהורות. הם: 1) מעלה גרה, 2) מפריס פרסה שסועה.
כדי להכיר בהמות וחיות טהורות, חז"ל נתנו שני סימנים נוספים. הם: 1) מספר השיניים, 2) "בשר שתי וערב".
בתוך חוברת זו נמצאים הסברים לכל הסימנים הנ"ל.

התורה )פ' ראה( נותנת רשימה של כל הבהמות והחיות הטהורות שנמצאות בעולם - 3 בהמות ו-7 חיות. אנו יכולים לזהות את הבהמות הטהורות, אולם אצל החיות הטהורות יש ספקות וחילוקי דעות בקשר לזהותן. למשל, לפי הרב סעדיה גאון ה"זמר", שמוזכר בפ' ראה, הוא הגירפה, אולם לפי פוסקים אחרים הוא מן כבש או מין עז.
יש פוסקים הסוברים שאוכלים בהמות וחיות כיום רק לפי מסורת.

מעלה גרה

אצל רוב היונקים, כולל בני אדם, הקיבה היא בעלת חדר אחד.
אולם אצל חלק מהיונקים, מבנה הקיבה הוא יותר מסובך, ומורכבת מכמה חלקים. לפרים, למשל, היא מורכבת מארבעה מדורים לא שוים בגודלם. מדורים אלו הם: הכרס, בית-הכוסות, המסס, וקיבת המיצים.
תהליך עיכול המזון ביונק עם קיבה בעל ארבעה מדורים הוא: המזון הנטחן בפה יורד דרך הושט לכרס וממנה לבית-הכוסות. המזון חוזר לפה ללעיסה נוספת וזו מתקיימת בשעת המנוחה של היונק. עליה זה נקראה העלאת גרה. לאחר העלאת הגרה והלעיסה הנוספת, המזון יורד להמסס שהיא קיבה העשוי כעין דפים שריריים, וממנה לקיבת המיצים וממנה ממשיך האוכל למעיים.
לגמל שהוא מעלה גרה, יש רק שלושה מדורים בקיבתו.
כתוב בתורה שהארנבת והשפן הם מעלה גרה. אולם לפי המושגים בזואולוגיה זה לא כן! לכן נשאלת השאלה מדוע כתוב בתורה שהם מעלה גרה? התורה מדברת בלשון בני אדם, והארנבת והשפן עושים תנועות לעיסה, אפילו בזמן שאין מזון בפיהם, ופעולות אלו נראות לבני אדם כהעלת גרה.

מפריס פרסה שסועה

יש שתי סדרות בין היונקים - מכפילי-פרסה ומפריטי-פרסה - שיש להם פרסה, דהיינו חלק גס וקשה בתחתית הרגל, במקום הכפות שנמצאות בסדרות אחרות של יונקים. בשתי הסדרות הללו יש התארכות עצמות הגפיים וצמצום מספרן.
מפריטי-פרסה הם הסוסים, הטפירים והקרנפים. יש להם רק אצבע אחת מפותחת ברגל, וכמובן לא יכולים להיות מפריסי-פרסה.
בסדרת מכפילי-פרסה, מספר האצבעות הוא זוגי. שתי האצבעות - השלישית והרביעית - מפותחות יותר משאר האצבעות. האצבע הראשונה חסרה לגמרי, והאצבעות השניה והחמישית נעלמו או רק שנשארו מהם שרידים. רק בחזיר נמצאות האצבעות השניה והחמישית.
סימן הטהרה שנכתב בתורה הוא מפריס פרסה שסועה, ופירוש המלה "שסועה" הוא שהסדק עולה מלמעלה עד למטה. יונק שפרסתו נסדקת רק מלמעלה, אין לו סימן טהרה.

שיניים

השיניים ביונקים מחולקות לפי תפקידים לארבע קבוצות: חותכות, ניבים, טרום-טוחנות, טוחנות.
השיניים של יונקי מעלה גרה הן שונות מיונקים אחרים. ההבדל הוא שבלסת העליונה ליונקים הטהורים חסרות החותכות והניבים. ]יוצא מכלל זה הוא בן-הגמל.[

"בשר שתי וערב"

כתוב בגמרא, שסימן ביונק טהור הוא שמהלך בשרו שתי וערב. מדברים בבשר שמתחת לכנף העוקץ וכוונתו היא למהלך השרירים שחלקם הם שתי וחלקם הם ערב [יוצא מכלל זה הוא הערוד שהוא חמור הבר.]

הבדל בין בהמה לבין חיה

אע"פ שהתורה נותנת אותם הסימנים עבור בהמה טהורה וחיה טהורה, יש מצוות בתורה שחלות רק על בהמות ויש מצוות שחלות רק על חיות. למשל, לבהמה, חלבה אסור - לא כן לחיה ; לחיה חייבים לכסות דמה אחרי שחיטתה - לא כן לבהמה.

לכן נשאלת השאלה, מתי יונק טהור נחשב כבהמה ומתי הוא נחשב כחיה?
לפי הסיווג הזואולוגי, אין הבחנה בין המושג התורני בהמה לבין המושג התורני חיה. למשל, יש זנים של המין שור שהם מבויתים ויש זנים החיים חפשי בטבע.
אולם לפי המסורת, ההבדל נקבע לפי צורת הקרניים של היונק. אם הקרניים מפוצלות היונק הוא חיה. אם הם לא מפוצלות צריכים שלושה סימנים בקרניים כדי לסווג אותו כחיה. הם: 1) כרוכות, 2) חדורות, 3) חרוקות.
לפי פירוש רש"י
: כרוכות: עשויות גלדים גלדים, קליפה על קליפה )היינו כגלדי הבצלים(
חדורות: צורתם הוא עגולות ולא רחבות
חרוקות: הם מלאות פגימות וחריצים, כשהחריצים תכופים ומובלעים זה בזה
אולם עקב רבוי הדעות, הפירושים והגרסאות על הסימנים אלו, קשה לעמוד על הבירור ע"י בדיקת הקרניים.
יש בעלי חיים אשר חז"ל הסתפקו אם הם בהמה או חיה, ועליהם גם מכסים את דמם וגם אוסרים את חלבם

. יש שאומרים שרק ליונקים טהורים יש קרניים, ולכן אפשר להכיר יונק כטהור במקרה שיש לו קרניים. אולם אחרים אומרים שיש בהמות )אבל לא חיות( טמאות עם קרניים

.

ת ר ג י ל י ם

1) אנשי הזואולוגיה מסווגים את העטלף ואת העכבר בין היונקים. אולם התורה עושה סיווג אחרת. עיין בויקרא פרק יא . לאן מסווגים:
עטלף........................................
עכבר........................................

2) מדוע לדעתך התורה נותנת רשימה דווקא של היונקים הטהורים ואינה מפרטת את הטמאים?
............................................ ............................................................. .............................................................

3) לפני כארבעים שנה, ממשלת ישראל רצתה ליבא את יונק הזיבו, בהמה שדומה לשור אולם יש לו גבנון שבגבו. הזבו הוא גם מעלה גרה ומפרסת פרסה, אולם ה"חזון איש" אסר אכילת יונק זה. הציע סיבה לדעת ה"חזון איש" על פי הכתוב בחוברת זו
.................................. ............................................................. .............................................................

4) גירפה שייכת לסדרת "מכפילי-פרסה" ויש לה כל סימני טהורה. ממה שכתוב בחוברת זו, האם יש מקום להתיר אכילת גירפה? הסבר
........ ............................................................. ............................................................. .............................................................

5) יהודה נתח ארנבת ומצא שהיה לה רק מדור אחד בקיבה. אולם כתוב בתורה שלארנבת היא מעלת גרה. ממה שכתוב בחוברת זו, הסבר!
............ ............................................................. .............................................................

6) ברשימת היונקים שהם מעלה גרה ולא מפרסת פרסה, הרמב"ם מדלג על השפן ועל הארנבת. האם אתה יכול להציע סיבה?
........................ ............................................................. .............................................................

7) האם יונק בעל שלושה מדורים בקיבה בלבד יכול להיות מעלה גרה? ואם כן תן דוגמה
................................................. ............................................................. .............................................................

8) כמו לחזירים אחרים, יש לחזיר הבבירוסה פרסה שסועה. אולם לא כמו לחזירים אחרים, דרכו בזמן אכילה הוא דומה להעלת גרה. האם יש מקום לדון שמין חזיר זה הוא טהור? הסבר
............................ ............................................................. .............................................................

9) עיין בפ' שמיני, )ויקרא פרק יא(
איך אונקלוס מתרגם המלים "מפרסת פרסה"
? ....................... .............................................................
איך רש"י מפרש המלים "ושסעת שסע"?
............................ .............................................................. ..............................................................

10) הגמל הוא בעל פרסה סדוקה מובהקת וגם יש לו כרית מתחת לפרסה. מדוע הגמל נחשב כבהמה טמאה?
...................................... ............................................................ ............................................................

11) היונק היחיד בעל פרסה סדוקה ואינו מעלה גרה הוא החזיר. איך נתן לוודא על ידי הסתכלות בפרסאות של יונק בלבד שהיונק הוא טהור? הסבר
....................................................... ............................................................ ............................................................

12) במעבדת בית הספר, דבורה ראתה עצם של אצבעו יונק, והאצבע היתה ארוכה. האם היא יכולה להגיד אם העצם באה מיונק טהור? הסבר
.... ............................................................ ............................................................ ............................................................

13) למי יש יותר שיניים, לחזיר או לפרה? הסבר
.................... ............................................................ ............................................................

14) יונקים טהורים הם צמחונים, אולם יונקים טמאים בדרך כלל הם טורפים. האם אתה יכול להציע קשר בין זה לבין לסוגי שיניים שיש להם
....................................................... ............................................................ ............................................................

15) אשר ראה באנציקלופדיה תמונה של שיני יונק מסוים. בתמונה החותכות והניבים היו חסרים. "זה יונק טהור" אמר אשר! האם הוא צודק? הסבר
............................................................ ............................................................ ............................................................

16) אילו סימני טהרה אפשר לראות רק אחרי שחיטת היונק?
............ ............................................................

17) מדוע לדעתך יש חילוקי דעות בין הפוסקים בקשר לסיווג יונקים מסוימים כבהמות או כחיות?
.................................. ............................................................ ............................................................

18) ראובן ראה יונק עם קרניים שלא היו מפוצלות ומיד אמר שהיונק הוא בהמה. האם צדק ראובן? הסבר
.................................. ............................................................ ............................................................

19) עיין בשו"ע או"ח סימן תרפ"ו סעיף א, ברמ"א
. שמעון ראה בהמה עם קרניים. האם הוא יכול להגיד בודאות שהיא טהורה?
..................................................... ............................................................ .............................................................

20) משה הלך לגן חיות וראה בעל חיים, ואמר שקרניים שלו הם כרוכות, חדורות וחרוקות, ולכן בודאי הוא חיה ולא בהמה. האם צדק משה? הסבר
............................................................ ............................................................ ............................................................

21) עיין באנציקלופדיה או בספרי טבע בתמונות של קרני הצבי והאייל.
מדוע קל יותר לסווג את האייל כחיה לעומת הצבי?
............... ............................................................ ............................................................

המשך

לתוכן

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

to view "The Collected Writings of Rabbi Dr. Chaim Simons" please click here