בס"ד

שם..........................................................

מוסד............................. כיתה....................

זיהוי שופר וקולות השופר

**************************************************************

"יום תרועה יהיה לכם"

אולם על איזה כלי נשיפה מנגנים את התרועה?

*************************************************************

אפשר להשתמש בחוברת זו


1) לפני ראש השנה
2) במשך כל השנה בלימודי טבע, זואולוגיה או פיסיקה

**************************************************************
נכתב ע"י
הרב ד"ר חיים סיימונס

מנחם אב תשנ"ג

כל הזכויות שמורות לחיים סיימונס. 1993

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

**

* יש שואלים

*** * קרניים של אילו בעלי חיים כשרים למצוות שופר?

* איזה צורה עדיפה לשופר?

* האם יש אורך קטן ביותר וגדול ביותר לשופר כשר?

* האם מותר להוסיף או לגרוע משהוא מהשופר כדי לשנות איכות קולו?

******************************************************

אין שום צורך לחשוש אם לא למדת זואולוגיה או פיסיקה.
ניתן להבין את הנושא גם בלי ידע מוקדם.

אחרי כל ההסברים נמצאים מספר תרגילים.
מטרת התרגילים היא לעזור לך לקבל הבנה יותר עמוקה בנושא.

כדי לענות על התרגילים תזדקק לספרים הבאים:
רמב"ם משנה תורה, ספר זמנים
שולחן עורך, אורח חיים, הלכות ראש השנה
מילון אבן-שושן
אנציקלופדיות וספרי טבע )המתאימים לנוער(

******************************************************

תודה לרב ביה"ס הרב שלום הורוביץ ולמורה לטבע גב' ורדה אופנר עבור תרומתם בכתיבת החוברת.

******************************************************

הקדמה

בתורה (במדבר פרק כ"ט א') כתוב: "ובחדש השביעי באחד לחדש ... יום תרועה יהיה לכם". מכאן למדנו שמצוה להריע בראש השנה. אולם אין בלשון זו הוראה ברורה ביחס לסוג הכלי הנדרש לקיום מצוה זו. באמצאות אחת המדות שהתורה נדרשת בהן לברר הלכות המצוות והיא הגזרה שוה למדו חז"ל שכוונת התורה לשופר דוקא.
הלימוד הוא כזה: אצל יום הכיפורים של שנת היובל (ויקרא פרק כ"ה ט') כתוב: "והעברת שופר תרועה בחדש השבעי בעשור לחדש ביום הכפרים ". מאותה המלה "שביעי" המוזכר גם ביום כיפור של יובל וגם אצל ראש השנה, למדנו: מה תרועה שביום כיפור של יובל מפורש בו שופר, אף התרועה של ראש השנה היא בשופר.

אולם מה זה "שופר"?

*****************************************************

קרניים של בעלי חיים

יש מספר רב של בעלי חיים עם קרניים, ואפשר לחלק סוגי הקרניים לפי מרכיבים:

1) סוג העשוי לגמרי מעצם מצופה בעור, וברוב המקרים מדובר בקרניים שנושרים מדי זמן.

2) סוג העשוי לגמרי מחומר קרני, שהוא גלגול (שריד) של שערות שהתקשו ונדבקו.

3) סוג שהוא שורש של עצם מכוסה עם שכבה עבה של חומר קרני.

4) סוג שהוא שורש של עצם מכוסה עם שערות.

מכאן נבין שלא כל קרני בעלי חיים חלולים הם.

******************************************************

צורה ואורך הקרניים

צורת הקרניים של בעלי החיים אינם אחיד: יש כפופים, יש פשוטים )ישרים( ויש מפוצלים.

כמו-כן יש הבדלים גדולים באורכם של הקרניים מכמה ס"מ בלבד עד למעלה ממטר.

*****************************************************

איכות הקול בכלי-נשיפה

בכל מיני כלי נשיפה אנו משתמשים באויר על מנת להוציא קול.
השפתיים של הנגן גורמות לכך שהאויר המצוי בתוך הכלי זז ובכך מפיק את הקול, אולם איכות הקול תלויה בכמה גורמים, בינהם:

1) אורכו של כלי הנשיפה: ככל שהכלי ארוך יותר, הקול יהיה יותר נמוך. בכדי שיהיו קולות שונים באותו כלי נשיפה, עשו בחלק של סוגי כלי¬הנשיפה חורים לאורך הכלי, אותם הנגן יכול לכסות באצבעותיו לפי הצורך. בזמן שהחורים פתוחים, האויר יוצא מהם וזה מהוה מעין שינוי באורך כלי הנשיפה, ולכן זה יגרום לשינוי באיכות הקול.

2) הכוח שבו הנגן נושף לתוך הכלי: ככל שכוח נשיפתו גדול יותר, הקול יהיה יותר גבוה.

**************************************************

ת ר ג י ל י ם

ראשי התיבות שנשתמש בהן בתרגילנו:
סי' = סימן
סע' = סעיף
שו"ע או"ח = שולחן ערוך, אורח חיים

בכל התרגילים, שמות בעלי החיים הם השמות שנוהגים היום.

1) באיזה סוג בעלי חיים מסווג איל?
............................... ..............................................................

2) לאחר עיון במלון או אנציקלופדיה, כתוב מה ההבדל בין איל ובין אייל?
........................................................ ........................................................... ..............................................................

3) עיין בשו"ע או"ח סי' תקפ"ו סע' א', ובאנציקלופיות ובספרי טבע:
אילו קרני בעלי חיים, מתוך המנויים מטה כשרים למצות שופר? הסבר
קרנף ........................................
אנטילופה ....................................
גירפה........................................
שור .........................................
יעל .........................................
צבי ........................................
תאו (בופלו) .................................
תיש .........................................

4) עיין בשו"ע או"ח סי' תקפ"ו סע' א':
איזה צורה עדיפה לשופר לראש השנה: פשוט )ישר( או כפוף? מדוע?
.............................................................. ..............................................................

5) עיין באנציקלופדיות ובספרי טבע:
מה צורת הקרניים של בעלי החיים הבאים: )כתוב: פשוט, כפוף או מפוצל(:
צבי ............................
אייל-הצפון......................
תיש ............................
פרה ...........................
ראם ...........................
יעל ...........................
איל ...........................
עז ...........................

6) בכל שנה ושנה קרניים של האייל נושרים. האם אפשר להשתמש בהם לשופר? הסבר
. ............................................... ............................................................ ............................................................

7) עיין ברמב"ם הלכות שופר פרק א' סע' א' וגם עיין בשו"ע או"ח סי' תקפ"ו סע' א':
מה ההבדל בין דעת הרמב"ם לבין דעת השו"ע: איזה שופרות כשרים ואיזה פסולים?
................................................ .............................................................. ..............................................................

8) עיין בשו"ע או"ח סי' תקפ"ו סע' א' דברי הרמ"א:
לחזיר הבבירוסה יש קרניים. האם אפשר להשתמש בהם למצות שופר? הסבר
. ....................................................... .............................................................. ..............................................................

9) עיין בשו"ע או"ח סי' תקפ"ו סע' י':
משה המס קרן איל עד שנוצר ממנה חומר נוזלי,ושפך את החומר הנוזלי לתבנית בצורת שופר עד שנוצר יציקה של שופר. האם שופר כזה כשר? הסבר
. ........................................................ .............................................................. ..............................................................

10) מדוע מספר הצלילים )הטונים( השונים שניתן להפיק משופר מאד מוגבל ביחס לכלי-נשיפה אחרים?
..................................... ..............................................................

11) איך אפשר לשנות את איכות הקול באותו השופר )בלי לפסול את השופר!(?
.................................................... ............................................................. .............................................................

12) נקב בשופר שגורם לשינוי בקול השופר, לפי הרבה דעות פוסל את השופר. הסבר למה נקב בשופר יכול לשנות את קול השופר.
............................................................ ............................................................. .............................................................

13) א: באיזה שופר הקול יהיה יותר נמוך - שופר קצר או שופר ארוך? הסבר. .................................................... ..........................................................
ב: עיין בשו"ע או"ח סי' תקפ"ו סע' ו':
האם יש הידור שיהיה קול יותר נמוך בשופר? הסבר. ............ .......................................................... ..........................................................

14) עיין בשו"ע או"ח סי' תקפ"ו סע' ט':
בבעל חיים מסוים היה קרן באורך 7 ס"מ. האם אפשר להשתמש בקרן זה למצות שופר? הסבר
. .......................................... .............................................................

15) יהודה חיבר צינור לשופר, בצדו הצר של השופר:
א) האם זה יגרום לשינוי בקול השופר? ואם כן לאיזה שינוי? ............................................................. .............................................................
ב) עיין בשו"ע או"ח סי' תקפ"ו סע' י"א: האם זה יפסול את השופר? הסבר. ............................ ............................................................. ............................................................

. 16) עיין בשו"ע או"ח סי' תקפ"ו סע' י"ג:
אם מקצרים שופר, זה בודאי יגרום לשינוי בקול השופר. אולם האם זה פוסל את השופר? ואם כן, מתי? הסבר
. ........................ ............................................................. .............................................................

17) עיין בשו"ע או"ח סי' תקפ"ו סע' י"ד:
דוד גרד שופר ועל ידי כך גרם שינוי בקול, האם השופר פסול? הסבר
. ....................................................... .............................................................

18) במספר כלי נשיפה מכניסים קנה או קנה כפול בפיה. במקרה שעושים זאת בשופר, האם אנו פוסלים את השופר? הסבר
. ....................... ............................................................. .............................................................

19) הסבר את הקשר בין "שופר", "שפופרת" ובין הקרן הראוי להיות שופר.
............................................................. .............................................................

חידה: לפני כמה מאות שנה השתמשו בקרני אילים לכוס לשתיה!
מתי בר"ה מותר להשתמש בשופר כשר לכוס לשתיה? הסבר
. .......................................................... .......................................................... ..........................................................

המשך

לתוכן

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

to view "The Collected Writings of Rabbi Dr. Chaim Simons" please click here